Introductie

Van harte welkom op de website van Chiropractie Praktijk M.W. van der Steen. Op deze site voorzien we u van de nodige informatie betreffende chiropractie in het algemeen en deze praktijk in het bijzonder.

De praktijk - de enige in zijn soort in de gemeente Lansingerland - werd in 1998 door chiropractor Marianne van der Steen opgericht. Sindsdien is de praktijk gestaag gegroeid en inmiddels uitgebreid met een tweede chiropractor en drie assistentes. Samen doen zij hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u een persoonlijke chiropractische behandeling van hoog niveau te bieden.

Mocht u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op; wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het team van 
Chiropractie Praktijk M.W. van der Steen

Marianne van der Steen
BSc DC

Mijn naam is Marianne van der Steen. Ik ben in 1996 afgestudeerd aan het AECC in Bournemouth, Engeland. Hierna werkte ik eerst anderhalf jaar in Assen alvorens mijn eigen praktijk te starten in Berkel en Rodenrijs. Naast het leveren van de reguliere chiropractische zorg heb ik een speciale affiniteit met het behandelen van zwangere vrouwen en kinderen, waarvoor ik extra opleiding genoten heb. Ik heb me de afgelopen jaren steeds verder bekwaamd in NIP, een subtiele, specifieke chiropractische methode die zeer geschikt is voor alle leeftijden.

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag.Caroline Goos
BSc Dc

Mijn naam is Caroline Goos, ik ben in 1995 afgestudeerd aan het AECC in Engeland als chiropractor. Voor die tijd heb ik 10 jaar gewerkt als operatiekamerassistente chirurgie en anaesthesie. Eerder heb ik gewerkt in Leiden en Voorburg, waar ik mijn eigen praktijk had. Voordat ik bij Chiropractie Praktijk M.W. van der Steen kwam werken heb ik 11.5 jaar in Zeist gewerkt. Sinds september 2018 werk ik hier met veel plezier. Ik heb mij bekwaamd in de behandeling van baby's en kinderen en heb diverse deelcertificaten behaald voor allerlei methodes die binnen de chiropractie gebruikt worden.

Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ike Herwijnen
Assistente

Mijn naam is Ike Herwijnen. Ik werk met veel plezier in de praktijk en ben er altijd op dinsdag en vrijdag. In mijn opleiding tot verpleegkundige kwam ik al in aanraking met chiropractie toen ik door het zware werk rugklachten kreeg. In onze eigen praktijk ben ikzelf ook onder behandeling en ik ben zeer tevreden. Het is fijn om te zien dat mensen die met pijn binnenkomen even later opgelucht weer naar buiten lopen.

Miriam de Snoo
Assistente

Mijn naam is Miriam de Snoo en per 1 augustus 2021 een van de drie assistentes in deze praktijk. Mijn vaste werkdagen zijn maandag en woensdag, maar tijdens afwezigheid van mijn collega’s treft u mij ook op andere dagen aan de balie of aan de telefoon.


Marian Kelder
Assistente

Mijn naam is Marian Kelder en per 1 mei 2022 ben ik één van de 3 assistentes in deze praktijk. Ik ben er altijd op donderdag, maar ook op andere dagen als mijn collega’s afwezig zijn.

Klachtenregeling

Nederlandse Chiropractoren Associatie

De mening, suggesties en klachten van patiënten doen er toe!

 

Klachten en geschillen

Uw chiropractor hoort graag als u tevreden bent, maar het kan helaas ook voorkomen dat u een andere ervaring hebt. Ook dan is het belangrijk dat u uw mening of klacht naar voren brengt Bijvoorbeeld:

-U voelt zich niet serieus genomen.
-U bent niet vriendelijk benaderd.
-De afspraken worden niet nagekomen.
-U moet te lang wachten.
-U bent ontevreden over de behandeling.

Uw melding wordt altijd geregistreerd en kan aanleiding zijn tot een maatregel ter verbetering van de hulpverlening

1. In gesprek met uw chiropractor
    Wij adviseren u om eventuele problemen altijd eerst met uw chiropractor te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Het kan gaan om
    miscommunicatie of uiteenlopende verwachtingen. Praten lucht op en geeft ruimte ervaringen uit te wisselen, te praten over de behandeling of de benadering en open naar elkaar
    te zijn! Uw klacht wordt in de praktijk geregistreerd, er wordt een aantekening in het patiëntendossier gemaakt.

2. Indienen van een klacht
    Komt u er niet uit in een persoonlijk gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de chiropractor. Na ontvangst van de klacht zal de chiropractor uw klacht
    zorgvuldig onderzoeken. Uw chiropractor is verplicht uw klacht in behandeling te nemen en te proberen tot een oplossing te komen. De chiropractor moet u op de
    hoogte houden van de voortgang van de behandeling van uw klacht en binnen 6 weken met een officiële reactie komen. In deze reactie moet hij/zij duidelijk maken tot welk
    oordeel hij/zij is gekomen en of er tot maatregelen is besloten. De klachtenfunctionaris ontvangt hiervan een afschrift. Lukt het niet binnen 6 weken te reageren, dan kan de 
    termijn, in overleg met de klager, verlengd worden tot maximaal 10 weken.

3. Klachtenfunctionaris NCA
   Tijdens dit traject, kan zowel door u als door de chiropractor de klachtenfunctionaris ingeschakeld worden. De klachtenfunctionaris luistert naar u, helpt bij het
    formuleren en duidelijk omschrijven van de klacht en kan u ondersteuning geven. Zij zal het gesprek tussen u en de chiropractor weer op gang brengen, begeleidt het
    bemiddelingsproces tussen u en uw chiropractor. De klachtenfuncionaris is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar die het belang van beide partijen
    voor ogen heeft. Een bevredigde oplossing voor zowel de klager als de beklaagde; dat is het doel van de klachtenbemiddeling!
    Komt u er samen toch niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over een mogelijk vervolgtraject.

4. Geschillenregeling
    Mocht er na gesprekken met uw chiropractor en/of met behulp van bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing worden bereikt, dan kan er sprake zijn van een geschil.
    Via de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) is er een geschillenregeling beschikbaar. Alle leden van de NCA zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de SCN. 
    De klachtenfunctionaris kan u hierover inlichten. U kunt niet direct een klacht indienen bij de geschillencommissie zonder de eerste drie stappen te hebben doorlopen.
    Het is namelijk belangrijk dat eerst door middel van communicatie geprobeerd wordt tot een oplossing te komen.

Alle SCN geregistreerde chiropractoren zijn aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Deze commissie heeft andere bevoegdheden, doet een bindende uitspraak
en kan schadeclaims in behandeling nemen en toekennen. Vraagt u gerust informatie op bij de klachtenfunctionaris van de NCA. Kijk op www.zorggeschil.nl/clienten voor meer informatie.

5. Gewone rechter
    Wanneer een patiënt ook met deze uitspraak geen genoegen neemt, kan hij/zij binnen 2 maanden na de uitspraak van de geschillencommissie naar de gewone rechter.

6. Schadeclaims
    Wanneer u niet tevreden bent over de uitkomst na bemiddeling van uw klacht, u hebt schade geleden of u wilt direct een claim indienen, dan kunt u dit aan uw behandelaar
    laten weten. Vaststellen van de aansprakelijkheid, na een ingediende claim bij de verzekeraar, is vaak een ingewikkeld en lang proces. 
    U dient de claim schriftelijk in te dienen bij uw eigen behandelaar.

7. Inspectie voor de gezondheidszorg
    In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in art 1, lid 1 onder a is vastgelegd dat calamiteiten direct gemeld moeten worden bij IGZ. een calamiteit wordt door
    IGZ omschreven als "een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk
    gevolg voor een cliënt heeft geleid"

Klachtenfunctionaris NCA:

Dagelijks te bereiken voor patienten en chiropractoren op de volgende telefoonnummers:
0513-412041 of 06-14802504 of via email: klachten@nca.nl

Privacyverklaring

Privacybeleid Chiropractie Praktijk M.W. van der Steen

1. Privacy verantwoordelijke:

-De privacy verantwoordelijke binnen de praktijk is: M.W. van der Steen

2. Verstrekking informatie aan de patiënt over gegevensverwerking:

- Iedere patiënt wordt bij het eerste consult op de hoogte gebracht van de gegevensverwerking binnen de praktijk alsmede de wettelijke rechten ten aanzien van persoonsgegevens van de patiënt. Op verzoek wordt deze informatie per e-mail naar de patiënt verzonden

- Zodra deze informatie is verstrekt en door de patiënt akkoord bevonden, wordt dit aangegeven d.m.v. een formulier in het dossier, welke voor iedere nieuwe patiënt wordt ingevuld.

- Indien de reeds bestaande patiënt behandeling ondergaat is verdere ondertekening niet vereist. In het uitzonderlijke geval dat er geen behandeling plaatsvindt, wordt het formulier 'Informatie en Toestemming Patiënten' ondertekend en bijgevoegd in het dossier.

- Informatie over gegevensverwerking binnen de praktijk en de wettelijke rechten ten aanzien van persoonsgegevens van de patiënt liggen te allen tijde in de wachtkamer op tafel ter inzage.


3. Beleid bewustwording:

- M.W. van der Steen houdt zich op de hoogte van veranderingen in het beleid rondom privacy d.m.v. informatie verstrekt door de beroepsvereniging NCA en kwaliteitscommissie SCN.


4. Verwerkingsregister:

- Is aanwezig en wordt up to date gehouden. Zie dossier 'Register van Verwerkingsactiviteiten'.


5. Wettelijke grondslag:

- De wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is op basis van de behandelingsovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundig behandelingsovereenkomst (WGBO)


6. Toegangsbeveiligingsbeleid

- Persoonsgegevens staan opgeslagen in medisch softwaresysteem i-Clinic, dit is met een wachtwoord beveiligd.

- De computer is met een wachtwoord beveiligd.

- De ruimte waarin de computer zich bevindt is op slot bij afwezigheid van de chiropractor

- Dossiers zijn opgeborgen in dossierkasten die op slot zijn bij afwezigheid van de chiropractor.

- Toegankelijkheid is per werknemer verschillend middels autorisatiebeveiliging. Wachtwoorden zijn in beheer van en toegankelijk voor M.W. van der Steen.


7. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

- In geval van een datalek worden de bekende gegevens van het incident vastgelegd in een verslag.

- Deze verslagen worden zowel digitaal als fysiek opgeslagen in de daarvoor bestemde map/folder.

- In geval van een datalek wordt contact gezocht met de beroepsvereniging NCA voor advies.

- Criteria voor het beoordelen van de ernst van een datalek zijn terug te vinden in document: 'richtsnoeren meldplicht datalekken'.

- Beoordelingscriteria of het datalek gemeld moet worden bij autoriteit persoonsgegevens zijn in document 'richtsnoeren meldplicht datalekken' terug te vinden.

- Indien noodzakelijk kunnen meldingen van datalekken worden gedaan via: Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens:https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

- Functionaris Gegevensbescherming is in dit verband niet noodzakelijk volgens de wet AVG. Aanspreekpunt blijft de Privacy Verantwoordelijke.